Volební program

Volební probram KDU-ČSL pro krajské volby 2012

Volební program ke stažení ve formátu pdf

Obsah

 

 

Slovo úvodem

Milí spoluobčané,

moje 83letá maminka začíná každý den takto: "Díky Bože, za tu nádheru, která nás obklopuje!" Tím myslí tento kout světa, ve kterém žijeme, náš kraj. Je nejen krásný, ale jeden z nejrozmanitějších v ČR se svým Valašskem, Slováckem, i Hanou.

Úžasné je, že navzdory všemu modernímu v dobrém i špatném si naši lidé uchovávají svou kulturu a tradice, které jsou součástí našich životů! To je pro nás vzácné dědictví, které je základem naší spokojenosti s životem v našem kraji! Právě podpora našeho způsobu života je na pomyslném žebříčku našich priorit při řízení kraje důležitým tématem.

Samozřejmě vnímáme neduhy naší společnosti jako je korupce, neuvážená rozhodnutí vyvolaná mediálním tlakem, či v poslední době politika nepromyšlených škrtů, které nejen že táhnou ke dnu nejslabší skupiny obyvatel, ale také dusí celou naši ekonomiku a prohlubuje nezaměstnanost.

Kdy se ale situace změní? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď.  Až nám budou sloužit politici, kteří lidově řečeno nemlátí prázdnou slámu a nesledují jen svůj vlastní prospěch. Chápou skutečné priority a nebojí se problémy jasně a správně pojmenovávat a řešit, často navzdory názorům ve sdělovacích prostředcích. Zkrátka politika pro ně není divadlo a cesta k moci, ale příležitost ke zvyšování kvality života občanů.

Jsem přesvědčen, že náš překrásný region má obrovský potenciál pro kvalitní život nás všech.

Musíme si ale uvědomit, že plnohodnotný život začíná výchovou v rodině, kvalitním a potřebným vzděláním a odpovídající prací.

Kterým směrem se ale v dalších čtyřech letech vydáme, máte ve svých rukou.Volte lidi, které znáte.

 

Jiří ČUNEK, kandidát na hejtmana a lídr KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky

Ve Zlíně 20. srpna 2012

 

cunek.jpg 

Jiří Čunek

Jsem zvyklý dělat pořádek. 

 

 

Zlínský kraj proti krizi

Podpora vzniku pracovních míst

 • Evropské peníze chceme nadále využít především pro vznik pracovních míst a podnikatelských projektů, které zaměstnají místní lidi, a podpoříme také projekty domácí práce, kdy zaměstnanci konají práci z domu.

 • Podpoříme příchod dalších investorů do Strategické průmyslové zóny Holešov, která má velký potenciál vytvářet nová pracovní místa. Nové výroby nesmí ohrozit zdroje pitné vody. Budeme podporovat obsazení dalších průmyslových zón v kraji.

 • Podpoříme cestovní průmysl, který je významným zdrojem ekonomického růstu a vzniku nových pracovních míst.

 • Zlepšíme dopravní obslužnost a propustnost v kraji. Zaměříme se na zkvalitnění dopravní obslužnosti v mikroregionech kraje, které jsou postižené vysokou nezaměstnaností.

 • Podpoříme většíspolupráci firem a škol. Naším záměrem je dosáhnout propojení potřeb na trhu práce se studijními obory. Cílem je rozšíření nabídky kvalifikované pracovní síly v regionu. Budeme pokračovat v projektu podpory řemesel v odborném školství. 

Podpora podnikatelů

 • Podpoříme krajské organizaceRegionální podpůrný zdroj, s.r.o.,Technologické inovační centrum,které podporují menší a střední firmy, neboKontaktní centrum pro východní trhy, které pomáhá místním firmám uplatnit se na nových trzích mimo EU.
 • Podpoříme vzniknového dotačního programu pro začínající drobné živnostníky, soukromníky, kteří se svou činností budou podílet na zkvalitnění služeb občanům v rámci mikroregionů, a mohli by tak požádat o účelovou, jednorázovou dotaci na nákup základního vybavení ve výši 50 až 150 tisíc korun podle charakteru činnosti.
 • Pro rozvoj podnikání budeme maximálně chtít využít peníze z fondů Evropské unie.
 • Budeme důslední v oblastisnižování administrativní zátěže a odstraňování byrokratických překážek v praxi, v rámci kompetencí kraje aktivním přístupem úředníků ve smyslu poskytnutí kvalitního servisu aplikovaného zákona v praxi, minimalizace negativního dopadu na podnikatelské prostředí.

Snížení životních nákladů

 • Prosadíme připojení Zlínského kraje k projektu napodporu výměny stávajících kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotlena uhlí nebo uhlí a biomasu, který momentálně probíhá v Moravskoslezském kraji.
 • Budeme dále rozvíjet projektrodinné pasy, který přináší konkrétní finanční úlevy pro rodiny s dětmi. Nově zavedeme ve Zlínském kraji tzv.senior pasy pro podporu seniorů. Podstatou obou projektů je vytvoření sítě míst, kde jsou poskytovány slevy na výrobky a služby v kraji.

Hospodaření Zlínského kraje

 • Prosadíme, aby se v hospodaření kraje a jeho příspěvkových organizacích vynakládaloméně peněz na provoz a více na důležité a opodstatněné investice.
 • Jednou z hlavních priorit budestabilizace hospodaření krajských nemocnic. Zasadíme se o větší koncentraci a centralizaci specializované zdravotnické péče.
 • Nedovolíme nárůst zadlužování kraje. Další finanční prostředky z úvěrů mohou být vynaloženy pouze na spolufinancování důležitých a opodstatněných projektů z operačních programů. Zaměříme se natransparentnost hospodaření. 

 

 

Zlínský kraj solidární

Zdravotnictví

 • Krajské nemocnice musí zůstat v krajských rukou. Stát a kraj se nesmí zříci odpovědnosti za tvorbu sítě zdravotnických zařízení. Kraj má povinnost všem občanům zajistit a zaručit dostupnou kvalitní zdravotní péči.

 • Nepřijatelný je pro nás i pronájem nemocnic tzv. strategickým partnerům. Nedopustíme vyvádění lukrativních činností mimo nemocnice či jiné formy skryté privatizace.

 • Zaměříme se na stabilizaci hospodaření nemocnic, na centralizaci a koncentraci specializované zdravotní péče.

 • Zaměříme se na stabilizaci zdravotního personálu a profesionalizaci managementu řízení nemocnic.

 • Veškerá smluvní ujednání mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními musí být veřejně přístupná. Veřejné prostředky podléhají veřejné kontrole a nemohou být předmětem obchodního tajemství. Budeme prosazovat transparentnější zadávání i vyhodnocování veřejných zakázek, větší využití elektronických aukcí a vyloučení uchazečů s nejasnou majetkovou strukturou.

 • Zvýšíme krajskou podporu postgraduálního vzdělávání lékařů nedostatkových profesí (např. anesteziologů, rentgenologů, ORL, dětských a praktických lékařů).

Sociální politika

 • Budeme usilovat o to, aby stát zlepšil systém financování sociálních služeb tak, aby poskytovatelé sociálních služeb mohli přejít na systém stabilního a dlouhodobého financování. Stávající situace, kdy se peníze přidělují pouze na jeden rok, neumožňuje celý systém stabilizovat a efektivně plánovat sociální služby. Podporou dlouhodobého financování chceme docílit také lepšího odměňování pracovníků v sociálních službách.

 • Budeme podporovat větší propojenost a návaznost sociálních služeb a budeme je více hodnotit např. z hlediska kvalitativního, hospodářského nebo územního, abychom vytvořili skutečně efektivní a dlouhodobě udržitelnou síť sociálních služeb.

 • Budeme usilovat o to, aby se problémy řešily tam, kde vznikají. Proto budeme podporovat poskytování služeb v domácím prostředí těm lidem, kteří tuto pomoc potřebují. Budeme usilovat o účinnější spolupráci s obcemi a budeme podporovat větší zapojení soukromého sektoru v oblasti sociálních služeb. Zaměříme se také na rozvoj dobrovolnictví.

Kraj přívětivý rodině, seniorům a zdravotně postiženým

 • Budeme budovat rovnoměrně rozloženou sít sociálních služeb pro rodiny s dětmi v celém Zlínském kraji. Stávající síť nerovnoměrně pokrývá území kraje, a z toho důvodu ji nepovažujeme za dostatečnou.

 • Budeme pokračovat v úspěšném projektu rodinné pasy, který přináší konkrétní finanční úlevy pro rodiny s dětmi. V současné době je do projektu zapojeno přibližně 5400 rodin a 268 poskytovatelů. Zavedeme i nové senior pasy, které budou fungovat na stejném principu.

 • Musíme se více zaměřit na prevenci a řešení problémů rodin i jednotlivých osob vznikajících v souvislosti se zvyšováním jejich zadlužení, a to například poskytováním dluhového poradenství. Budeme prosazovat zapojení rodinných příslušníků do řešení nepříznivých životních situací blízkých osob.

 • Podpoříme rozvoj služeb na podporu rodin, které mají dítě v náhradní rodinné péči.

 • Ze statistik vyplývá, že každá pátá maminka s dětmi ve věku tři až sedm let nemůže najít práci. Proto chceme v našem kraji vyčlenit až 20 % pracovních míst v krajské správě na částečné úvazky pro maminky s dětmi.

 • Budeme podporovat finanční a časovou dostupnost ambulantních a terénních služeb pro seniory, aby jim byl umožněn život v jejich přirozeném prostředí.

 • Zaměříme se na zajištění přepravních potřeb pro osoby s tělesným postižením. Budeme usilovat o postupné zvyšování počtu nízkopodlažních vozidel a počtu bezbariérově upravených zastávek zejména na páteřních linkách a na linkách, kde lze očekávat zvýšený počet osob s tělesným postižením.

 • Zvýšíme sociální integraci osob se zdravotním postižením formou podpory samostatného a chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a podporou služby následné péče a sociální rehabilitace.

 • Podpoříme vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami - od škol speciálních, praktických až po žáky individuálně integrované.

 • Zaměříme se podporu bezbariérovosti obecně - na úřadech, na veřejných prostranstvích měst a obcí. Budeme podporovat mapování bezbariérovosti a vytváření podmínek pro odstraňování bariér. 

 

 

Zlínský kraj prosperující

Kvalitní vzdělání

 •  Prosadíme zásadudostupného a kvalitního školství a dostatečnou kapacitu středního všeobecného i odborného vzdělávání. Při optimalizaci sítě škol, při otevírání nových oborů a omezování nevyužitých kapacit budeme postupovat ve shodě s obcemi.
 •  Prosadímezachování škol s velkou tradicí a s ojedinělými obory, jako např. dvou uměleckoprůmyslových škol, jediné konzervatoře, jediné střední veterinární školy, jediné mlékárenské průmyslové školy, jediné konzervatoře apod.
 •  Ve školách na území kraje budeme sledovat výsledky jednotlivých škol a vytvářet podmínky pro jejich zlepšení. Budeme klást důraz na přidanou hodnotu školy, tedy na to, jak škola dokázala zlepšit výsledky svých žáků.
 •  Podpořímeřemesla a učební obory, o které je zájem na trhu práce, a to i formou osvědčených motivačních stipendií. Více podpoříme aktivity spolupráce, které směřují k vybudování dlouhodobých vazeb mezi firmami ve Zlínském kraji a institucemi výzkumu a vývoje.
 • Podpoříme základní umělecké školy a centra volného času, organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti sportu a zájmových činností jako je Skaut, Sbory dobrovolných hasičů a další.
 • Zasadíme se o zachování základních škol v malých obcích.
 • Podpoříme zavedeníetické výchovyv základních školách, kurzy finanční gramotnosti.

Kvalitní dopravní infrastruktura

 • Budeme usilovat o realizaci staveb na důležitých regionálních tazích. Prioritní bude pokračovat v napojení kraje na evropskou síť rychlostních silnic a dálnic - R55, I/57, I/35. Budeme se zasazovat o to, aby co nejdříve byla zahájena stavba R49, která byla zařazena mezi prioritní stavby v evropské dopravní síti TEN-T. Budeme pokračovat ve výstavbě obchvatů obcí a měst. Budeme prosazovat přednostní vybudování důležitých obchvatů měst - souměstí Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město, Valašské Meziříčí apod.
 • Zasadíme se o dalšímodernizaci a rekonstrukce silnic II. a III. třídy.
 • Zaměříme se na zlepšení dopravní obslužnosti okrajových regionů v kraji.
 • Budeme pokračovat v postupném budováníIntegrovaného dopravního systémuv kraji.
 • Budeme podporovat rozvoj cyklodopravy jako alternativní, prospěšné a zdravé dopravy, zejména při cestách do práce či do školy.

Rozvoj venkova a zemědělství

 • Naším cílem bude posílitkonkurenceschopnost a udržitelnost zemědělské výroby. Zlepšíme informování zemědělských subjektů ohledně možností získávání dotací z národních i evropských zdrojů. Zajistíme lepší komunikaci mezi zemědělci a veřejnou správou.
 • Podpoříme poptávku poregionálních zemědělských produktech. Budeme  systematicky podporovat místní producenty a propagovat regionální produkty.
 • Podpořímespecializované výroby (včelařství, vinařství, ovocnářství, drobné chovatelství a zahrádkářství). Budeme pokračovat v podpoře obnovy nevyužitých venkovských průmyslových a zemědělských objektů a v obnově zastaralého zemědělského majetku.
 • Podpořímeaktivity Místních akčních skupin(MAS), které jsou tvořeny vyváženým poměrem zástupců samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru a jsou nositelem strategie pro dané území.
 • Budeme pokračovat v podpořeekologického zemědělství, zachování tradičních plodin, rozšíření trvalých travních porostů v méně příznivých oblastech a podporovat pastevectví.
 • Zaměříme se nazvýšení návštěvnosti venkovadalším rozvíjením moderních forem cestovního ruchu (církevní turistika, agroturistika, hipoturistika, cykloturistika apod.).

Životní prostředí

 • Budeme pokračovat v dotační podpoře péče o přírodní bohatství krajea údržby krajiny, hospodaření v lesích.
 • Budeme pokračovat v odstraňování dlouhodobých ekologických zátěžía v realizaci energetických úspor budov.
 • Snížíme znečištění ovzdušíz lokálních zdrojů podporou výměny starých kotlů za nové.

Rozvoj obcí a měst - efektivní regionální politika kraje

 • Budeme aktivně vystupovatproti centralizaci veřejné správy. Zaměříme se na prosazení spravedlivějšího rozdělení daní pro obce a kraje - nelze předávat kompetence na kraje a obce bez zvýšení finančních prostředků. Budeme prosazovat princip:Méně dotačních titulů z ministerstev, více přímých peněz do rozpočtů kraje a obcí.
 • Ve spolupráci s obcemi a ministerstva pro místní rozvojbudeme zlepšovat možnosti rozvoje bydlenídalší metodickou podporou územního plánování a informační podporou spolupráce obcí při přípravě pozemků apod.

 

 

Zlínský kraj atraktivní

Cestovní ruch

 • Budeme všestranněpodporovat rozvoj cestovního ruchu. Cestovní ruch ovlivňuje příliv investic, tvorbu nových pracovních míst a ekonomický rozvoj kraje. Zákon o podpoře cestovního ruchu nastaví nové podmínky pro rozvoj turismu v regionech.
 • Budeme dáleprohlubovat spolupráci s obcemi, městy a podnikatelipři marketingu a propagaci turistických oblastí Zlínského kraje.
 • Podpořímedalší činnost Centrály cestovního ruchuVýchodní Moravy, o.p.s. Zlínského kraje.
 • Podpoříme dalšírozvoj aktivní turistiky, lázeňství a kulturní turistiky. Vedle tradičních sektorů se zaměříme i na podporu nových forem cestovního ruchu, jako je např. poutní nebo církevní turistika. Budeme pokračovat v úspěšných projektech, jako jsouOtevřené brány nebo Velehrad 2013.
 • Zajistíme marketingovou podporu významných kulturních a sportovních akcí. 

Kultura, folklór, tradice

 • Prosadíme navazující projekty u dalších významných investičních akcí v našem kraji, jako jeobnova Velehradu nebo Kroměřížských zahrad.
 • Podpoříme další propojení kultury s cestovním ruchem.
 • Podpořímeživou kulturu a pořádání neregionálně významných kulturních akcía festivalů. Podpoříme udržení spolkového života, místních tradic a folkloru.
 • Budeme pokračovat v podpoře  obnovy kulturních památek.
 • Zaměříme se napropagaci a podporu hmotných i nehmotných památek UNESCO(Zámek a zahrady Kroměříž, Jízda králů, Slovácký verbuňk a další), jakož i jiných ojedinělých unikátních památek architektonického, přírodního či duchovního dědictví.
 • Nadále budeme rozvíjet spolupráci s církvemi a náboženskými společnostmi.

Sport

 • Podpořímedobudování a modernizaci sportovní a kulturní infrastruktury v kraji. Podpoříme reálné projekty i s možností využití evropských peněz na dobudování a modernizaci sportovišť, sportovních areálů se sportovním využitím v rámci mikroregionů Zlínského kraje.
 • Zaměříme se na dva základní pilíře této oblasti:výraznější rozvoj hromadného sportování pro všechny a velkou podporu sportu dětí a mládeže. Chceme vychovávat a podporovat naše sportovní talenty až na úroveň reprezentace.
 • Podpořímeinvesticena rozvoj zařízení a vybavení sloužící k údržbě a bezpečnosti sportovišť.
 • Budeme podporovat pořádání sportovních akcí.
 • Podpořímemládežnický sporti s ohledem na možné snížení finančních prostředků, které do tohoto sektoru povinně odváděly loterijní společnosti. 

 

 

Zlínský kraj bezpečný

Integrovaný záchranný systém, protipovodňové opatření

 • Kraj má nezastupitelné místo při mimořádných a krizových situacích. Jsme si vědomi důležitosti krajského systému krizového řízení. Nadále budeme cíleně podporovat obce, jednotky dobrovolných hasičů, okresní sdružení hasičů. Klademe důraz na obnovu a rozvoj hasičské techniky, důležité pro rychlý, efektivní, bezpečný a profesionální zásah i v těch nejnáročnějších podmínkách. Budeme rozvíjet spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.

 • Budeme dále rozvíjet krajskou zdravotní záchrannou službu. Díky zřízení nových výjezdových míst zdravotnické záchranné služby zajistíme lepší dostupnost, účinnější a efektivnější záchranu životů. Budeme podporovat lepší osvětu a informovanost občanů týkající se poskytování první pomoci, a to prostřednictvím znalostí a zkušeností odborníků, profesionálních záchranářů integrovaného záchranného systému kraje.

 • Podpoříme dobudování účinných protipovodňových opatření v rámci celého kraje a kvalitnější monitorování jednotlivých povodňových oblastí. Naším cílem je řešení problematiky pomocí důsledného plánování a eliminace rizik při výstavbě nových objektů. 

Bezpečnost na komunikacích 

 • Zaměříme se na snížení dopravní nehodovosti, a to zejména zlepšením plynulosti dopravy. Budeme odstraňovat technickou zaostalost stávající dopravní infrastruktury. Budeme pokračovat ve výstavbě obchvatů obcí a měst, prioritní bude oprava silnic a mostů v havarijním stavu, řešení možných kolizních míst.

 • Budeme podporovat projekty zvyšující bezpečnost provozu na silnicích a cyklostezkách.

 • Podpoříme výstavby nových dětských dopravních hřišť.